Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

O Roku Matematyki

O Roku Matematyki na Pomorzu

$image_alt

Rok Matematyki na Pomorzu może stanowić ważny impuls i inspirację do podejmowania cennych inicjatyw, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności naszego regionu, przyczyniając się do rozwoju Pomorza i poprawy jakości życia jego mieszkańców – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Podejmowane działania powinny przyczynić się do przełamania uprzedzeń i obalenia mitu o niedostępności matematyki, poczynając od najmłodszych, aż po osoby dorosłe.

Matematyka jako nauka dotycząca prawidłowości rozumowania, obecna w większości innych dyscyplin naukowych oraz dziedzin życia, powinna stanowić fundament edukacji. Przedmiot ten, obecny na wszystkich etapach edukacyjnych, postrzegany jest jednak powszechnie jako zbyt trudny do opanowania dla wielu uczniów. Nierzadko stereotypowy, negatywny stosunek do matematyki i niechęć wobec przedmiotu wyprzedza pierwszy szkolny kontakt ucznia z tą dziedziną wiedzy. Dominacja negatywnego sposobu postrzegana matematyki w społeczeństwie wywołuje pytania o dobór metod pracy dydaktycznej, przede wszystkim przy realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej we wczesnej edukacji. Aktualnym i niezwykle ważnym zadaniem, również dla Samorządu Województwa Pomorskiego, jest podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz popularyzacji matematyki wśród różnych grup społecznych, od najmłodszych po osoby dorosłe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów, studentów oraz nauczycieli.
 
Pomimo bogatej tradycji matematycznej, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz innych badań, takich jak ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT) czy międzynarodowe badanie kompetencji matematycznych uczniów w wieku 15 lat (PISA), wskazują na niepokojąco niski poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki przez młodych mieszkańców naszego regionu. Szczególnie niepokojącą tendencją jest utrzymywanie się niezadawalających rezultatów uzyskiwanych przez uczniów w zadaniach problemowych, sprawdzających umiejętność zastosowania myślenia matematycznego w praktyce, często w sytuacjach nietypowych. Na konieczność pilnego podjęcia działań, mających na celu poprawę sytuacji w ww. obszarze na rożnych etapach edukacyjnych wskazują co roku uczestnicy Forum Pomorskiej Edukacji.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 24 września 2012 roku, wskazuje trzy cele strategiczne: nowoczesną gospodarkę, aktywnych mieszkańców oraz atrakcyjną przestrzeń w regionie. Efektywna realizacja ww. celów wymaga między innymi promocji matematyki oraz poprawy wyników kształcenia matematycznego w województwie pomorskim.
 
W ostatnich latach podejmowanych było wiele działań na rzecz popularyzacji matematyki oraz poprawy efektywności kształcenia matematycznego w regionie. Między innymi, dzięki inicjatywie Politechniki Gdańskiej i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2006 roku zapoczątkowano cykliczne seminaria „Bez matematyki kariery nie zrobisz". Wiele istotnych postulatów z I seminarium, takich jak powrót do obowiązkowej matury z matematyki czy wykorzystanie unijnych środków finansowych do realizacji projektów służących podnoszenia poziomu kształcenia matematycznego, zostało wprowadzonych w życie.
 
W latach 2010-2013 Samorząd Województwa Pomorskiego realizował innowacyjny projekt „Zdolni z Pomorza" – przedsięwzięcie, które zaowocowało wypracowaniem wojewódzkiego systemu wspierania uczniów o szczególnych predyspozycjach, między innymi w zakresie matematyki. Efekty projektu oraz zapewnienie trwałości wypracowanych rozwiązań są niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego regionu, uzależnionego w dużej mierze od wykształcenia młodych Pomorzan, przede wszystkim wykształcenia matematycznego.

 

view szablon artykułu

Komitet honorowy Roku Matematyki na Pomorzu

$image_alt

dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
view szablon artykułu

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny